Gói cước cáp quang FTTH

Cho gia đình - Trang bị Mesh

Fhome Extra

202.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 90 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 232.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 262.000đ
Đăng ký

Fh2-Extra

242.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 100 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 272.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 302.000đ
Đăng ký

Fm-H Extra

275.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 120 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 325.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 375.000đ
Đăng ký

F0-H Extra

350.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 140 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 400.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 450.000đ
Đăng ký
Gói cước cáp quang FTTH

Tốc độ cao - Trang bị Mesh

F0-eco Extra

330.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 80 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 360.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 390.000đ
Đăng ký

Fm Extra

440.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 100 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 490.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 540.000đ
Đăng ký

F0-Extra

550.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 120 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 600.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 650.000đ
Đăng ký

Fx-Etra

1.595.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 140 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 640Kb/s
 • 1 Thiết bị Mesh: 1.645.000đ
 • 2 Thiết bị Mesh: 1.695.000đ
Đăng ký
Gói cước cáp quang FTTH

Cho doanh nghiệp

QI-F1-Business

1.034.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 100 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 28.8Mbps/1Mbps
Đăng ký

QI-F2-Business

649.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 200 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 10.8Mbps/1Mbps
Đăng ký

QI-F3-Business

3.300.000đ
Tháng
 • Tốc độ: 300 Mbps
 • Cổng ra quốc tế: 28.8Mbps/3Mbps
Đăng ký
Gói cước

Tốc độ cao

F4-Plus

3.800.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 200 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 4Mb/s
Đăng ký

F4-Plus 2

6.800.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 200 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 6Mb/s
Đăng ký

F5-Plus

4.600.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 300 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 4Mb/s
Đăng ký

F5-Plus 2

7.600.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 300 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 6Mb/s
Đăng ký

F7-Plus

8.800.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 500 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 6Mb/s
Đăng ký

F7-Plus 2

13.200.000đ
Tháng
 • Tốc độ nội địa: 500 Mbps
 • Tốc độ quốc tế: 8Mb/s
Đăng ký
**Vui lòng tham khảo thêm thông tin các gói cước tại: Link