Chương Trình Tuân thủ

Để đảm bảo tất cả các bên liên quan của Qi hiểu rõ và tuân thủ Chương trình tuân thủ liêm chính cũng như thực hiện kinh doanh một cách hợp pháp và đạo đức, chúng tôi đã tạo ra một số chính sách mô tả rõ ràng các tiêu chuẩn và kỳ vọng đối với các bên. Chúng tôi chia sẻ những tài liệu này công khai để đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào chúng. Chúng được xem xét [hàng năm] và cập nhật khi cần thiết, để đảm bảo chúng tôi không chỉ tuân thủ mà còn vượt xa các kỳ vọng về đạo đức.

 

Bộ quy tắc ứng xử đạo đức kinh doanh

Chính sách phòng chống tham nhũng Qi