Thông báo giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (ISP) – Qi Technologies

01/12/2022

Sau thời gian hoạt động, Công ty Cổ phần Công nghệ Qi vừa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông. 

Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (số giấy phép 107/ GP-CVT, ngày cấp phép: 19/05/2022, có giá trị đến hết ngày 08/09/2031), Công ty Cổ phần Công nghệ Qi được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông có định mặt đất sau: 

- Dịch vụ truy nhập Internet bao gồm dịch vụ truy nhập Internet bang hẹp có tốc độ tải thông tin xuống thấp hơn 256 kb/s và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên. 

- Dịch vụ thư điện tử. 

Qi Technologies cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin, chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.


Admin