Thông báo quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao – Phát triển kinh doanh

03/11/2022

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hành trình phát triển bền vững của Qi được Hội Đồng Quản Trị đặt biệt quan tâm và Ban Tổng Giám Đốc điều hành được bổ sung thêm bởi thành viên hội đồng quản trị là anh Vũ Hồng Dương làm “Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao – Phát triển kinh doanh”.

Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển thị trường và tầm ảnh hưởng của anh càng củng cố cho chiến lược đa dạng các chuỗi giá trị công nghệ & dịch vụ của Qi góp phần trong công cuộc phát triển bền vững  của Qi.


Admin