Thông báo quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Dương giữ chức vụ Tổng giám đốc

25/04/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QI QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm ông: Vũ Hồng Dương làm Tổng giám đốc và là đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Công Nghệ Qi (Qi Technologies) kể từ ngày 01/04/2023.

- Ông Vũ Hồng Dương được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Các quyền và nghĩa vụ của ông Vũ Hồng Dương thực hiện theo Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ông Vũ Hồng Dương chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần công việc được giao và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Công Nghệ Qi.


Admin